Bölge Yöneticiniz Paylaş

Kişisel Verilerin Korunması

HİDROMEK – HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Biz, Hidromek – Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, danışmanlarımız ve iş ortaklarımız dâhil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, insan haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılabilecektir.) başta olmak üzere sair ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde güvence altına alınması ve işlenmesi konularında azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu belirtmek isteriz. 

KVKK’nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10.maddesi ile veri sorumlusu niteliğini haiz Hidromek – Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, ilgili kişileri veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11.maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. Bu çerçevede işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni ile, KVKK’nın 10.maddesi uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır:

a. Veri Sorumlusunun Kimliği:
 
KVKK ve sair mevzuat uyarınca, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, danışmanlarımız ve iş ortaklarımız dâhil şirketimiz ile ilişkili şahısların, Şirketimiz ile paylaştığı kişisel verileri, KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz Hidromek – Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.  

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: 

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca;
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
Doğru ve gerektiğinde güncel,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde; 
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ile hizmetleri geliştirmek,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirmek,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilerimize önermek,
Ticari faaliyetlerimizi yürütmek, Şirketimizin iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek,
Şirketimizin taraf olduğu sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek, 
Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini temin etmek,
Şirketimizin kullanımında olan lokasyonların fiziksel güvenliği ile denetimini sağlamak,
Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
 
c. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ile hizmetleri geliştirmek,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirmek,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilere önermek,
Ticari faaliyetlerimizi yürütmek, Şirketimizin iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek,
Şirketimizin taraf olduğu sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek, 
Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini temin etmek,
Şirketimizin kullanımında olan lokasyonların fiziksel güvenliği ile denetimini sağlamak,
Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.  

d. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebepleri ve Yöntemleri:

Kişisel verileriniz, Hidromek – Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ticari faaliyetlerini yürütmesi amacıyla, Şirketimiz tarafından, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.  

e- Kişisel Veri Sahiplerinin KVKK’nın 11.maddesinde Sayılan Hakları:

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 
Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. 

Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini de başvurunuza eklemek suretiyle; başvurunuzun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz koşulu ile, Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan/ANKARA adresine ıslak imzalı olarak veya hidromek@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. 

Başa dön